Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Zrušenie krajských líg sezóny 2020/2021

    Vážení organizační pracovníci klubov a všetci členovia Bratislavského šachového zväzu,

BŠZ rozhodol o zrušení krajských líg sezóny 2020/2021. V budúcej sezóne 2021/2022 3. ligy A1 a 4. ligy A11 majú právo hrať družstvá prihlásené do zrušenej sezóny 2020/2021.

    O zrušení súťaží rozhodol aj Slovenský šachový zväz: Riešenie otázky ligovej sezóny 2020/2021 (web SŠZ).

    BŠZ bude postupovať rovnako ako SŠZ. Vklady za družstvá za sezónu 2020/2021 sú automaticky platné za sezónu 2021/2022. Licencie, aj na bratislavské ligy, spravuje SŠZ, teda treba postupovať podľa článku na webe SŠZ. Ak bol platiteľom za licenciu nie klub, ale hráč, mal by sa najprv skúsiť dohodnúť s klubom, napríklad na licencii na budúcu sezónu a pod.

    BŠZ sa, rovnako ako SŠZ, pokúsil odohrať v tejto sezóne do leta aspoň časť zápasov líg a zvyšné začať dohrávať v jeseni. Vývoj pandemickej situácie však takémuto riešeniu nepraje a po zrušení súťaží SŠZ nemá zmysel, aby BŠZ čakal, či a kedy budú povolené športové stretnutia. Prípadné uvoľnenie určite využijú organizátori šachových turnajov. Za zrušenie líg tejto sezóny bola aj väčšina družstiev 3. ligy ešte v januári, rovnaký názor bude aj v iných našich ligách.

    Zo zrušenej sezóny bolo odohrané len jedno kolo 4. ligy A11. Pre účely vyhodnotenia súťaže sú zápasy anulované, no výsledky partií boli hráčom zarátané do ratingu.

 

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/2021

Po zverejnení Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020 časť B a OLP/7845/2020 z 1.10.2020, ktorým sa o. i. umožňuje organizovať hromadné športové súťažné podujatia s maximálnym počtom 50 účastníkov, a opatrenia OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,    

ŠTK SŠZ ako riadiaci orgán súťaží pri dodržaní vymenovaných povinností

-  povoľuje odohrať stretnutia vyžrebovaných súťaží vo svojej kompetencii podľa zverejneného časového rozpisu

-  odporúča regionálnym šachovým zväzom odohrať stretnutia svojich súťaží podľa zverejneného časového rozpisu

-  povoľuje organizovať aj iné podujatia do počtu 50 ľudí (vrátane rozhodcov a sprievodných osôb – rodičov, trénerov, kapitánov a pod.) pri splnení opatrení uvedených v ďalšom texte.

Pre účely odohratia stretnutí ŠTK SŠZ schvaľuje nasledovné doplnenia športovo-technických predpisov:

Športovo-technické opatrenia

-  Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

-  Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pre posúdenie udelenia pokuty riaditeľ súťaže použije článok 5.9 SPD SŠZ (7.6 SPD BŠZ).

-  V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nevyhovujúca z pohľadu zabezpečenia zdravotných opatrení, nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

-  V kompetencii riaditeľa je povoľovať výnimky z hracieho plánu a to aj odloženie stretnutia alebo celého kola, pokiaľ by epidemiologická situácia na konkrétnom území znamenala neprimerané riziko pre zúčastnených. V takomto prípade je potrebné stanoviť náhradný termín tak, aby niektoré družstvo nezískalo neprimeranú výhodu (vyhnutie sa kolízii s inými súťažami, kolízia termínov u súpera, a pod.) v porovnaní s pôvodne stanoveným termínom.

-   Požiadavky zo strany družstva (hosťujúceho resp. aj domáceho) na preloženie stretnutia musia byť uplatnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom a musia byť primerane zdôvodnené. Riaditeľ súťaže s využitím kompetencií podľa SPD SŠZ 2.3, 2.4, 5.1 (trojnásobok hráčov na súpiske), resp. SPD BŠZ 2.4, 2,5, 5.3.1 rozhodne o odohratí alebo o odložení stretnutia.  

-   Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD SŠZ čl.8, resp. SPD BŠZ čl.7) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

·    zabezpečiť kontrolu nad počtom účastníkov prítomných na podujatí vrátane hráčov, rozhodcov, sprievodných osôb a divákov tak, aby v žiadnom okamihu nebol prekročený povolený počet 50 osôb

·    zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,

·    zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,

·    zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

·    zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

·     zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

·     ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

·     pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

·     zákaz podávania rúk,

·     zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia

-    Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou. Napriek tomu, vzhľadom ku špecifikám šachového športu (dlhodobý blízky kontakt hráčov šachovej partie) sa dôrazne odporúča, aby hráči používali rúško aj počas vlastného športového výkonu (aj prípadné zakrytie len úst je ohľaduplnejšie voči súperovi ako nič).

-     Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

-     Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) a hráči, ktorí nesedia pri svojej nedokončenej partii (odišli napr. na WC, fajčenie alebo len sa prejsť), musia použiť rúško a sú povinní dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov. Nezaloženie rúška, resp. odmietnutie ho používať je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z hracieho priestoru a priľahlých priestorov stanovených rozhodcom.

-     Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD SŠZ 6.4 (SPD BŠZ 5.8.2) a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

-      Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

-    Neuplatňuje sa odporúčanie z článku 8.1. SPD SŠZ (7.1 SPD BŠZ) o podaní primeraného občerstvenia. Vzhľadom k možnej dĺžke trvania šachovej partie je možné použiť vlastné primerané občerstvenie (nápoj, drobné jedlo), ale hráč sa môže počas prebiehajúcej partie občerstvovať len mimo hraciu miestnosť (zásadne nie pri prebiehajúcej partii).

Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 4.10.2020 a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky. 

 

V Liptovskom Hrádku 3.10.2020

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZ

 

Prípadné doplňujúce informácie zašlú organizačným pracovníkom družstiev riaditelia súťaží a budú aj na bsz2.chess.sk. 

Pre potreby BŠZ upravil  Peter Falťan, člen ŠTK BŠZ

V Bratislave 4.10.2020

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

 

  

Pozvánka na žrebovanie ligových súťaží BŠZ

Vážení organizační pracovníci klubov Bratislavského šachového zväzu,

Športovo-technická komisia Bratislavského šachového zväzu Vás pozýva na žrebovanie ligových súťaží družstiev organizovaných Bratislavským šachovým zväzom, ročník 2020/2021 družstiev organizovaných BŠZ: 3. ligy A1, 4. ligy A11, 5. ligy A11 a 5. ligy A12.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.09.2020 (utorok) o 17:30 v budove hracej miestnosti Dúbravanu, Centrum rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Program žrebovania:

1. Kontrola uhradenia platieb vkladov do súťaži a pokút, posledná možnosť doplatiť pozdĺžnosti v hotovosti.

2. Potvrdzovanie súpisiek riaditeľmi súťaží, treba priniesť aspoň dva exempláre. Na súpiskách uvádzať septembrové FIDE ELO (relevantné pre poradie na súpiske – 200-bodový rozdiel). Ak po vydaní októbrového FIDE ELO nastane na nejakej súpiske porušenie pravidla o 200-bodovom rozdiele, nebude sa to brať do úvahy (bude to posudzované len podľa septembrového ELA).

3. Vyžrebovanie súťaží - POZOR, 16.9.2020 bol aktualizovaný termínový kalendár súťaží BŠZ! - viď. príloha. 

4. Organizačné pokyny predsedu ŠTK, príp. riaditeľov súťaží.

5. Podnety, návrhy na zmeny, rôzne.

Opatrenia prijaté ŠTK BŠZ pre žrebovanie ligových súťaží družstiev 22.9.2020 organizovaných BŠZ pre ročník 2020/2021

Opatrenia sú z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Bratislavy a Bratislavského kraja a opatrení príslušných štátnych a krajských orgánov. Každý klub má nárok na jedného delegáta za svoje družstvá na žrebovaní. Ak má klub tri a viac družstiev v zozname prihlásených družstiev má nárok na dvoch delegátov. Klub môže poveriť zastupovaním na žrebovaní delegáta iného klubu. Mal by to vopred nejako vhodne oznámiť, napríklad e-mailom riaditeľovi (riaditeľom) líg a predsedovi ŠTK. Funkcionári BŠZ potrební, či užitoční pri žrebovaní sa nerátajú do obmedzenia počtu delegátov, pokiaľ ich tým ich klub nepoverí. Divákom, ani nikomu inému, nepotrebnému k žrebovaniu, nebude umožnená účasť. Účastníci žrebovania musia rátať s tým, že bude možno povinné použitie rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, keďže ide o interiér a nejedná sa o športové podujatie. Tieto opatrenia môžu byť ešte neskôr upravené, či prispôsobené tak, aby žrebovanie prebehlo v rámci možností čo najlepšie. 

S pozdravom,

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ,

16. 09. 2020, Bratislava

Jednotlivé dokumenty na stiahnutie sú k dispozícií aj na stránke  http://bsz2.chess.sk/

Konferencia BŠZ 2019

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 

dňa 20. mája 2019, v pondelok od 17:00, sa bude konať v hracej miestnosti ŠK Doprastav Bratislava, Drieňová 27, zasadanie Konferencie Bratislavského šachového zväzu

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania Konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na Konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 8. júna 2019.

Právo zúčastniť sa Konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti predsedu BŠZ a člena Kontrolnej a revíznej komisie dňa 12.4.2018 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe A3 (podľa matriky k 15.5.2019, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti  pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2019 (príloha B6). Vzhľadom na to, že jeden členov VV SŠZ sa vzdal funkcie, Konferencia BŠZ môže navrhnúť kandidáta na túto pozíciu. Rada BŠZ v období od ostatnej Konferencie BŠZ nezasadala, zatiaľ nie je oficiálne zvolený ani jej predseda. Jeden zo zvolených členov Rady BŠZ ostatnou konferenciou nie je členom BŠZ, čo je v nesúlade s našimi Stanovami. Bude potrebné ho nahradiť novou voľbou. Upozorňujem, že v Rade BŠZ môže byť klub BŠZ zastúpený len jednou osobou.

V poslednom období prebieha intenzívna diskusia o zmene Súťažného poriadku družstiev najmä v otázkach systému licencií a naturalizácií. Tie sa týkajú celého stromu súťaží družstiev, a preto by bolo veľmi vhodné, aby názory a návrhy krajskej konferencie aktívne prezentovali 5-ti delegáti BŠZ na celoslovenskej konferencii.

Úloha z minulej Konferencie k aktualizácií Stanov BŠZ je zatiaľ nesplnená. Čiastočne to súvisí aj s častými zmenami Stanov SŠZ, ktoré sa majú meniť aj na najbližšej Konferencií SŠZ.

Na konferencii budú prezentované aj informácie o činnosti, hospodárení, športovo-technické, o mládeži a možnostiach o využitia príspevku od Bratislavského samosprávneho kraja na zlepšenie materiálneho vybavenia klubov.

Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov, aby na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com do 19.5.2019 nahlásili:

1. delegátov na Konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe A3,

2. kandidáta na členstvo v Rade BŠZ 

3. kandidátov na členstvo v Výkonnom výbore SŠZ 

4. Vítané sú aj pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ. Prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Prílohou tejto správy je formulár prihlášky do funkcie člena VV SŠZ. Na výkon funkcie sa požaduje bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje čestným prehlásením, ktoré je súčasťou formulára kandidáta. Nedoručenie vyplneného formulára do funkcie člena VV SŠZ na Sekretariát SŠZ najneskôr do 30. mája 2019 môže mať za následok zrušenie jeho kandidatúry.

 

Bratislava,  14. máj 2019

 

                                                                        Igor Poláčik                                               Stanislav Vlček 

                                                                     zástupca Rady BŠZ                                   podpredseda BŠZ

 

Prílohy:

A1 Sprievodný list

A2 Pozvánka na konferenciu

A3 Počty delegátov za jednotlivé kluby

A4 Kandidátsky lístok na Konferenciu SŠZ 2019

B1 Zápis a uznesenia z minulej konferencie (23.5.2018)

B2 Prezenčná listina z konferencie BŠZ 2018

B6 Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2019 a plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2018

 

Konkurzné podmienky súťaží BŠZ 2019

VV BŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie šachových podujatí Bratislavského kraja na rok 2019. V prílohe zasielam konkurzné podmienky na usporiadanie:

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja dorasteneckých družstiev (Dorastenecká liga 2018/2019 )

 

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 1.12.2018 vrátane. Na prihlášky doručené po termíne nebude braný zreteľ:

·         Martin Sklár (Predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk

·         Eduard Šimkovič (Predseda ŠTK BŠZ): esimkovic@googlemail.com

 

S pozdravom,

 

Eduard Šimkovič

esimkovic@googlemail.com

 

+421 903 496 651

 

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...